اطلاعیه و اعلانات

پشتیبان

by کاربر ارشد -

                                                                             

     

جهت پشتیبانی و رفع مشکل احتمالی با کارشناسان دانشکده تماس داشته باشید.

  پشتیبان دروس عمومی(معارف اسلامی،تربیت بدنی 1و2، زبان و فارسی عمومی)


مهندس پیمان گنجیکارشناس گروه معارف اسلامی3150523509148391125
مهندس جواد مظفریگروه معارف و دروس تابستان3150594609143571941